من مست شدم...

من مست شدم زاهد از باده خمخانه                    یک جام دگر دارم سرمست شوی یا نه؟

از ما دو کدامین را تا دوست به خود خواند              من عاشق و دیوانه تو عاقل و فرزانه

آنرا که تو مفتونی صد دانه و یکرشته است             وانرا که منم مجنون صد رشته و یکدانه

من بیدل و میخواره دل عاشق و پا برجا                  دل بر سر پیمان رفت من بر سر پیمانه

سودی ندهد زاهد،تو دانی و من دانم                    این زهد و ریا بگذار،رو آر بمیخانه

فردا که سر آید عمر،ما هر دو بغم میریم                 تو در غم جان میری، من در غم جانانه

                                                                                          

   "توحید شیرازی-میرزا اسماعیل"

 شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1391   11:42 ق.ظ