خداوندا

خداوندا اگر داشتن


ذلیل داشتنم میکند, ندارم کن


خداوندا اگر کاشتن


اسیر چیدنم میکند، بیکارم کن


اگر اندیشه ی خیانت به یاران


بر سرم افتاد بر سر دارم کن


اگر به لحظه ی غفلتی در افتادم


پیش از سقوط هشیارم کن


اگر رنج بیماران


لحظه ای از دلم بیرون رفت


سخت و بی ترحم بیمارم کن


خداوندا خوارم کن


اما مردم آزارم نکن


 یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1391   07:21 ب.ظ